9-1

තානායම්පල 11 වන සතකාරය


විරාජ් දිසානායක සොයුරා ඇතුලු ඔහුගේ මිතුරන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් 20115/5/17 වන දින බලංගොඩ පිටකන්ද කලාපයේ නිවුල් දරැවන් දෙදෙනෙකුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා පාසැල් උපකරන පිරි නමන ලදි.

(40)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *