තානායම්පල 15 වන සත්කාරය ලගදීම………………

2015/12/21 වන දින ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ  හැදල පල්ලියවත්ත, කාර්මේල් දේවස්තානයේදි පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් පවති. අඩු ආදායම්ලාභි ධිවර දරැවන් 50 කට පාසැල් උපකරන ලබා දිම, තානායම්පල රේඩියෝව සහ තානායම්පල වෙබ් අඩවියද දිනට විවෘත කිරිම, තවද එයිට සමගාමිව තානායම්පල මව්සමුහයේ 3 වන සුහද හමුව ගනේමුල්ලේ තානායම්පල සමුහජාලයේ පරිපාලිකා එරින් ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ නිවසේදි සුදානම් වෙමින් ඇත.

(94)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *